Wiesci

Regula

Kapitula RP

Kapitula RP

Konwent

Czlonkowie KRP

Prawa

Pisma i dokumenty

Pisma i dokumenty

Galeria

Galeria

Aktualnosci

SkryptoriumOrdynacja wyborcza dla oboru Wielkiego Htmana Rycerstwa Polskiego, Konwentu Rycerstwa Polskiego, Kanclerza Kapituły, Marszałka Kapituły, Miecznika, Strażnika Złotej Księgi


Artykuł 1.

Kandydatów na Hetmana Rycerstwa Polskiego proponują:
  • urzędujący Hetman
  • urzędujący Konwent
  • delegaci Kapituły Generalnej


Artykuł 2.

Marszałek Kapituły Generalnej kandydatów na Hetmana do południa dnia elekcji przyjmuje, pytając czy wyrażają zgodę i sprawdzając czy zadaniom stojącym przed Hetmanem podołają.


Artykuł 3.

Kandydatem Kapituły Generalnej na Hetmana zostaje ten, kto najwięcej poręczeń Bractw, Drużyn i Kompanii otrzymał.


Artykuł 4.

Bractwo, Drużyna i Kompania tylko raz poręczenia dokonać może na blankiecie otrzymanym i pieczęciami opatrzonym.


Artykuł 5.

W dniu elekcji, każde Bractwo, Drużyna i Kompania blankiet ze wskazanym kandydatem i swoim podpisem na ręce Marszałka składa.


Artykuł 6.

Hetmanem zostaje ten, kto dwie trzecie głosów Kapituły otrzyma.


Artykuł 7.

Głos wstrzymujący lub nieobecność równoczesne jest z usunięciem z obrad Kapituły i pozbawieniem głosu.


Artykuł 8.

Kapituła powołuje na wniosek Obranego Hetmana - Hetmana Polnego, Kanclerza Kapituły, Marszałka Kapituły, Miecznika, Chorążego i Herolda a także Strażnika Złotej Księgi. Kapituła Generalna na wniosek Bractw Kapitulnych mających siedzibę w jednej sześciu dzielnic Polski 6 Namiestników za ich zgodą do składu Konwentu Rycerstwa Polskiego wybiera. W wypadku nie uzyskania przez proponowanych Kandydatów odpowiedniej większości głosów, wybory są powtarzane w ten sam sposób to pozytywnego skutku.


Artykuł 9.

W skład Konwentu może wchodzić więcej niż jedna osoba z danego Bractwa, Drużyny i Kompanii


Artykuł 10.

Członkiem Konwentu zostaje ten, kto więcej niż 2/3 głosów Kapituły otrzyma.


Artykuł 11.

Hetmanem Polnym, Kanclerzem Kapituły, Marszałkiem Kapituły, Miecznikiem, Chorążym, Heroldem i Strażnikiem Złotej Księgi, zostaje ten, kto więcej niż 2/3 głosów Kapituły otrzyma.


Artykuł 12.

Hetman po zatwierdzeniu Konwentu funkcje członkom Konwentu powierza.


Artykuł 13.

Głosowanie imienne do władz są tajne i powtarzane w trakcie Kapituły do ostatecznego wyboru.


© 2009 dEsign: eRe&RD