Ordynacja wyborcza

Ordynacja wyborcza dla oboru Wielkiego Hetmana Rycerstwa Polskiego, Konwentu Rycerstwa Polskiego, Kanclerza Kapituły, Marszałka Kapituły, Miecznika, Strażnika Złotej Księgi 

Artykuł 1.
Kandydatów na Hetmana Rycerstwa Polskiego proponują: 

  • urzędujący Hetman
  • urzędujący Konwent
  • delegaci Kapituły Generalnej

Artykuł 2.
Marszałek Kapituły Generalnej kandydatów na Hetmana do południa dnia elekcji przyjmuje, pytając czy wyrażają zgodę i sprawdzając czy zadaniom stojącym przed Hetmanem podołają.

Artykuł 3.
Kandydatem Kapituły Generalnej na Hetmana zostaje ten, kto najwięcej poręczeń Bractw, Drużyn i Kompanii otrzymał.

Artykuł 4.
Bractwo, Drużyna i Kompania tylko raz poręczenia dokonać może na blankiecie otrzymanym i pieczęciami opatrzonym.

Artykuł 5.
W dniu elekcji, każde Bractwo, Drużyna i Kompania blankiet ze wskazanym kandydatem i swoim podpisem na ręce Marszałka składa.

Artykuł 6.
Hetmanem zostaje ten, kto dwie trzecie głosów Kapituły otrzyma.

Artykuł 7.
Głos wstrzymujący lub nieobecność równoczesne jest z usunięciem z obrad Kapituły i pozbawieniem głosu.

Artykuł 8.
Kapituła powołuje na wniosek Obranego Hetmana – Hetmana Polnego, Kanclerza Kapituły, Marszałka Kapituły, Miecznika, Chorążego i Herolda a także Strażnika Złotej Księgi. Kapituła Generalna na wniosek Bractw Kapitulnych mających siedzibę w jednej sześciu dzielnic Polski 6 Namiestników za ich zgodą do składu Konwentu Rycerstwa Polskiego wybiera. W wypadku nie uzyskania przez proponowanych Kandydatów odpowiedniej większości głosów, wybory są powtarzane w ten sam sposób to pozytywnego skutku.

Artykuł 9.
W skład Konwentu może wchodzić więcej niż jedna osoba z danego Bractwa, Drużyny i Kompanii

Artykuł 10.
Członkiem Konwentu zostaje ten, kto więcej niż 2/3 głosów Kapituły otrzyma.

Artykuł 11.
Hetmanem Polnym, Kanclerzem Kapituły, Marszałkiem Kapituły, Miecznikiem, Chorążym, Heroldem i Strażnikiem Złotej Księgi, zostaje ten, kto więcej niż 2/3 głosów Kapituły otrzyma.

Artykuł 12.
Hetman po zatwierdzeniu Konwentu funkcje członkom Konwentu powierza.

Artykuł 13.
Głosowanie imienne do władz są tajne i powtarzane w trakcie Kapituły do ostatecznego wyboru.